De kijk van Participe Advies op vitaliteit

Met de verschuiving van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie komt de nadruk binnen het sociaal domein steeds meer te liggen op het zelf organiserend vermogen van burgers. U doet nu als gemeente steeds vaker mee met de burger, in plaats van andersom. Uw rol in vitaliteit verschuift daarmee naar samenwerken en verbinden, en ondersteunen waar nodig. Als u vandaag kijkt naar de vitaliteit in de wijken, buurten of dorpen binnen uw gemeente: heeft uw maatschappelijk beleid al vruchtbare bodem gevonden?

Onder vitaliteit verstaan wij: de mate waarin een dorp, stad of wijk energiek en krachtig is. Door buurtinitiatieven, informele hulp en een actief verenigingsleven dragen uw inwoners hun steentje bij aan een krachtige en energieke gemeenschap. Tegelijkertijd hebben (maatschappelijke) veranderingen als verdwenen voorzieningen, een veranderende bevolkingssamenstelling, en andere wijzigingen in de fysieke en sociale infrastructuur een grote impact op de vitaliteit. Terwijl we zien dat burgerbetrokkenheid vaak groot (en toenemend) is, loopt de verwachting ten aanzien van de relatie met de gemeente uiteen. We zien allereerst een groep actieve burgers die zich opstelt als samenwerkingspartner en initiatiefnemer. Deze groep heeft behoefte aan een benaderbare overheid, die een faciliterende rol speelt, mochten zij obstakels tegenkomen bij het realiseren van hun ideeën.

Er is ook een groep betrokken inwoners die zich in grote getale inzet voor de buurt en bij nieuwe initiatieven meer een adviserende rol inneemt richting u als gemeente. Deze groep verwacht een meer leidende en consulterende rol van de gemeente. Voor alle groepen ligt de uitdaging veelal in het kunnen bereiken en betrekken van anderen bij de initiatieven. Bij voorkeur bewoners die nog niet zo actief zijn op dit vlak. Dit is een belangrijke randvoorwaarde voor het versterken en verduurzamen van betrokkenheid en vitaliteit. Participe Advies onderzoekt deze rollen en verwachtingen én helpt u  op weg om hierin samen met bewoners de volgende stap in te zetten.