De kijk van Participe Advies op vitaliteit

Met de verschuiving van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie komt de nadruk binnen het sociaal domein steeds meer te liggen op het zelf organiserend vermogen van burgers. U doet nu als gemeente steeds vaker mee met de burger, in plaats van andersom. Uw rol in vitaliteit verschuift daarmee naar samenwerken en verbinden, en ondersteunen waar nodig. Als u vandaag kijkt naar de vitaliteit in de wijken, buurten of dorpen binnen uw gemeente: heeft uw maatschappelijk beleid al vruchtbare bodem gevonden?

Onder vitaliteit verstaan wij: de mate waarin een dorp, stad of wijk energiek en krachtig is. Door buurtinitiatieven, informele hulp en een actief verenigingsleven dragen uw inwoners hun steentje bij aan een krachtige en energieke gemeenschap. Tegelijkertijd hebben (maatschappelijke) veranderingen als verdwenen voorzieningen, een veranderende bevolkingssamenstelling, en andere wijzigingen in de fysieke en sociale infrastructuur een grote impact op de vitaliteit. Terwijl we zien dat burgerbetrokkenheid vaak groot (en toenemend) is, loopt de verwachting ten aanzien van de relatie met de gemeente uiteen.